Обяви и съобщения

назад

Обявление относно осъществяване подбор за следните длъжности: „ПСИХОЛОГ”, „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

453

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за следните длъжности:   

 

1. „ПСИХОЛОГ” (услугите „Ранна интервенция на уврежданията”, „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения”, „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещение на детска градина”) – 1, пълен работен ден;

2. „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” (услугата „Ранна интервенция на уврежданията”) – 1, пълен работен ден (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ);

3. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”) – 1, пълен работен ден (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ)

 

I. Минимални изисквания за заемане на вакантните длъжности:

Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

1. Длъжността ПСИХОЛОГ:

1.1. Образование: завършено висше образование; специалност: Психология, Приложна психология;

1.2. Професионален опит – не по - малко от 1 година; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

2. Длъжността ”СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” (услугата Ранна интервенция на уврежданията”):  

2.1. Образование: завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър”; специалност – социални дейности, социална педагогика;
2.2. Професионален опит – не по - малко от 1 година; предимство: опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства; добро познаване на нормативната уредба в областта на социалната сфера; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно решаване на проблеми; комуникативни умения и умения за работа в екип;

 

3. Длъжността СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ:

3.1. Образование: завършено висше образование; специалност: специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

3.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.    Характер на работата:

3.1. За длъжността ПСИХОЛОГ:

 • Идентифициране потребители на услугите /дейностите по Проекта, в който участва, и мотивирането им да ползват комплекса от услуги, предоставяни от ЦСВР-Пазарджик;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи ЦСВР - Пазарджик;
 • Оказване на подкрепа на персонала в детските градини на територията на община Пазарджик, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проектните дейности, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства във взаимодействие със социалните работници в ЦСВР - Пазарджик;
 • Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групо по проекта, съобразно своята компетентност;
 • Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 • Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

3.2. За длъжността „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”:

 • Участие в мобилна социална работа в екип с цел идентифициране на потребители на услугата и мотивиране за ползването й;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране на услугите по Проекта;
 • Участие в разработването на индивидуални планове на потребителите на услугата;
 • Оказва необходимата подкрепа на семействата, които се обръщат към услугите по ранна интервенция;
 • Коректно водене на необходимата документация и отчетност;

   3.3. За длъжността ”СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ”

 • Проучване на целевата група с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;
 • Подготовка на план за дейността си;
 • Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения; самостоятелна работа в клас и в къщи; самостоятелно учене; работа в група; решаване на проблеми; критично и конструктивно мислене;
 • Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;
 • Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;
 • Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;
 • Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;
 • Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други за: подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми; консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности; формите за самоподготовка вкъщи;
 • Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 • Посещение, заедно с децата и родителите на училището с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
 • Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 • Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

 Основното месечно възнаграждение за длъжностите се осигурява по проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик(социален работник и психолог – 1100 лв., специален педагог – 1200 лв.).

 

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец;
 • Декларация - по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 19.09.2022 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 0879 952 252 – Управител ЦСВР - Пазарджик

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в тридневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 23.09.2022 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 до 28.09.2022 г. след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа до 30.09.2022 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати със срок до: 31.12.2022 г.


www.eufunds.bg

Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.