Обяви и съобщения

назад

Обявление относно осъществяване подбор за следните длъжности: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

414

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за следните длъжности:   

 

1. „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” (услугата „Ранна интервенция на уврежданията”) – 1, пълен работен ден;

2. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” (услугата ”Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”) – 1, пълен работен ден (на осн. чл.68, ал.1, т.2 и т.3 от КТ)

 

I. Минимални изисквания за заемане на вакантните длъжности:

Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

1. Длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” (услугата Ранна интервенция на уврежданията”):  

1.1. Образование: завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;

1.2. Професионален опит – не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности; предимство: опит при работа с деца от целевата група;

 

2. Длъжността СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ:

2.1. Образование: завършено висше образование; специалност: специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

2.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.    Характер на работата:

3.1. За длъжността „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”:

 • Отлична компютърна грамотност;
 • Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете –   идентифициране потребителите на услугите и мотивиране за ползване на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”, работа в екип с лекар – педиатър;
 • Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители на деца от 0-7 г.;
 • Подпомагане дейността на ЦСВР – Пазарджик при осъществяване на консултации на децата, потребители на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

   3.2. За длъжността ”СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ”

 • Проучване на целевата група с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;
 • Подготовка на план за дейността си;
 • Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения; самостоятелна работа в клас и в къщи; самостоятелно учене; работа в група; решаване на проблеми; критично и конструктивно мислене;
 • Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;
 • Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;
 • Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;
 • Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;
 • Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други за: подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми; консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности; формите за самоподготовка вкъщи;
 • Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 • Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 • Посещение, заедно с децата и родителите на училището с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
 • Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 • Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

 Основното месечно възнаграждение за длъжностите се осигурява по проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – в размер на 1300 лв.

 

III. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за  участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за всяка вакантна длъжност.
 • Автобиография - по образец;
 • Декларация - по образец;
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично или по куриер (валидна е датата на получаване) в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17:00 часа на 17.03.2023 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект; тел. 0879 952 252 – Управител ЦСВР - Пазарджик

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в тридневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в четиридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 22.03.2023 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 до 28.03.2023 г. след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа до 30.03.2023 година.

 

Кметът на Община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати със срок, от 03.04.2023 г. до 30.06.2023 г.

 


www.eufunds.bg

Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.