Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрено за изменение на плана за регулация на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски” с ул. „Петър Бонев” по плана на гр.Пазарджик.

460

О Б Я В Л Е Н И Е

  № 1 / 11.12.2018 г.

         Община Пазарджик, Дирекция „Архитектура и териториално устройство” обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №153 от 10.12.2018г. на Кмета на Общината е одобрено за изменение на плана за регулация на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски” с ул. „Петър Бонев” по плана на гр.Пазарджик.  

           На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.