Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрено Решение XXIX, взето на Общински експертен съвет по устройство на територията относно помощен план за имот пл. №2048 по обезсиления план на гр.Пазарджик от 1959г., попадащ в кв. 68 по действащия регулационен план на гр.Пазарджик.

421

ОБЯВЛЕНИE

№ 2 / 27.11.2018г.

Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №128 от 30.10.2018г. на Кмета на Общината, на основание чл.11 от ППЗСПЗЗ, с която е  одобрено Решение XXIX, взето на Общински експертен съвет по устройство на територията относно помощен план за имот пл. №2048 по обезсиления план на гр.Пазарджик от 1959г., попадащ в кв. 68 по действащия регулационен план на гр.Пазарджик.  

           На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.