Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрено изменение на плана за регулация за УПИ І-2, За производство на бетонови изделия и складова база за строителни материали, местност „Шеолу” в землището на с. Главиница.

308

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 44-С-353 / 01.11.2018г.

           Община Пазарджик, Дирекция „Архитектура и териториално устройство” обявява, че със Заповед № 129 от 31.10.2018г. на Кмета на Общината е одобрено изменение на плана за регулация за УПИ І-2, За производство на бетонови изделия и складова база за строителни материали, местност „Шеолу” в землището на с. Главиница. 

   На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в Община Пазарджик – ет. 5, стая 504 /от 10:00-12:00 часа и от 14:30 до 16:30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.