Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-7477, за жилищно застрояване /поземлен имот с идентификатор 55155.505.769/ в кв. 83б по действащия план на гр.Пазарджик.

308

ОБЯВЛЕНИE

№ УТ-2790-001 / 09.01.2020г.

 

          Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №1 от 08.01.2020г. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-7477, за жилищно застрояване /поземлен имот с идентификатор 55155.505.769/ в кв. 83б по действащия план на гр.Пазарджик.

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.