Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.25.1 в местност „Мараша”, землище гр. Пазарджик.

553

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 18-00-2153 / 20.11.2018г.

         Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №145 от 19.11.2018г. на Кмета на Общината, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.25.1 в местност „Мараша”, землище гр. Пазарджик.

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.