Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 65468.166.15 по КККР, местност „Крушата” в землището на с. Сбор.

222

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 18-00-852 / 28.11.2019г.

            Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №149 от 27.11.2019г. на Кмета на Общината с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 65468.166.15 по КККР, местност „Крушата” в землището на с. Сбор.

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.