Обяви и съобщения

назад

Обявление относно одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VII-179, УПИ VIII-179 и УПИ IX-179 в кв. 31 по плана на с.Гелеменово.

503

О Б Я В Л Е Н И Е

2 / 17.04.2019 г.

 

          Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №48 от 16.04.2019г. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на плана за регулация за УПИ VII-179, УПИ VIII-179 и УПИ IX-179 в кв. 31 по плана на с.Гелеменово.

            На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.