Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

356

О Б Я В Л Е Н  И Е

№ 760/12.04.2023 год.

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ Община Пазарджик съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ПАЗАРДЖИК, ОТНОСНО ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 55155.54.17, МЕСТНОСТ „ТАТАР МЕЗАР“ се организира: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО).

Графичните и текстови материали може да видите на сайта на Общината www.pazardzhik.bg  и в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. „ България“ № 2, ет. пети, стая 503 – Отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране“.

Общественото обсъждане ще се проведе на 24 април 2023 год. от 10.00 часа в сградата на Община  Пазарджик – бул. „България“ № 2, ет. втори, Пленарна зала.