Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” - гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност.

131

    О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 37, чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  Кметът на Община Пазарджик със Заповед № 2031/ 03.09.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост” - гр. Пазарджик,  като делегирана от държавата дейност.

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите

В конкурса могат да участват: Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство. Допуска се участие на сдружение от лица български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ и чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци, съгласно националното си законодателство, като задължително се посочва водещата организация.

В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”. В конкурса не може да участва кандидат, който: е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация; е лишен от право да упражнява търговска дейност; има парични задължения към общината; към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

2. Характеристики и специфика на предоставяната социална услуга

 „Защитеното жилище” е социална услуга в общността- резидентен тип, в която пълнолетни лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, подпомагани от специалисти, водят относително независим начин на живот в среда, близка до семейната. Екипът на „Защитено жилище” (ЗЖ) предоставя краткосрочни и/или дългосрочни услуги в зависимост от желанието, потребностите  на потребителите и темповете, с които успяват да повишат своята автономност, като ги подпомага в овладяване на необходимите им социални умения и компетенции и ги подготвя за самостоятелно справяне с живота в общността. Услугата се предоставя в комбинация и координация с базовите услуги в общността - заетост, образование, здравеопазване, културни и други услуги. Социалната услуга е делегирана от държавата дейност.

Целева група: Лица (мъже, жени) с умствени увреждания, за които е налице риск от институционализация, и/или  такива подходящи за извеждане от социални институции.

Настаняването в „ЗЖ” се извършва след подаване на писмено Заявление по настоящ адрес до Директора на Дирекция ”Социално подпомагане”.

Изпълнителят – доставчик на социалната услуга, следва да организира дейността  на  “Защитено жилище за лица с умствена изистаналост” в гр. Пазарджик, в сграда, находяща се на ул. „Георги Райков” № 12.

Максималният капацитет на „ЗЖ” е 8 (осем) места и задължителен минимален коефициент за численост на персонала 0,6.

Договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 5 (пет) години,  считано от 15.11.2018 година.

3. Конкурсна документация

Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч., най-късно до 01.10.2018 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

4. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 16.10.2018 година. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) с надпис:  

  • до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик;
  • “Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 18.10.2018 г. от 11:30 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.