Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения ” в гр. Пазарджик, бул. “Кн. Мария Луиза” №63, като делегирана от държавата дейност.

2337

О Б Я В Л Е Н И Е


            На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37 ал. 1 и ал. 2 от ППЗСП, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 2027 / 28.08.2012 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения ” в гр. Пазарджик, бул. “Кн. Мария Луиза” №63, като делегирана от държавата дейност, както следва:

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство и регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и притежаващи лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите:

            Да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга “ЦСРИ”; наличие на работен капацитет;наличие на организационен капацитет; Социалната услуга „ Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения ” да се предоставя в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик, бул. “Кн. Мария Луиза” №63.

3. Характеристика и специфика Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност.

ЦСРИ e комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, социално включване и други. Целева група: деца и лица с интелектуални затруднения. Максималният капацитет на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения е 24 места, с численост на персонала до 6 щатни бройки. Насочването на потребители ще се осъществява от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пазарджик по реда на Закона за социално подпомагене и правилника за приложението му, след подадена писмена молба от лицето или негов законен представител/настойник. Предоставяните услуги в “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения” трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП.

Договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 05.10.2012 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 16.10.2012 година.

Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – „ Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности”.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 19.10.2012 год. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-356, ет. 9, стая 910.