Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” гр. Пазарджик, като делегирана от държавата дейност.

1016

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА ,  кметът на Община Пазарджик със Заповед № 330/02.02.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” гр. Пазарджик,  като делегирана от държавата дейност, както следва:

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите:

В конкурса могат да участват: Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство. Допуска се участие на сдружение от лица по смисъла на т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

Изисквания към кандидатите: Кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”. В конкурса не може да участва кандидат, който: е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация; е лишен от право да упражнява търговска дейност; има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

2. Характеристики и специфика на предоставяната социална услуга: капацитетът на „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” гр. Пазарджик е 30 места. В ЦСРИ ще се настаняват лица с онкологични заболявания от гр. Пазарджик и прилежащите села и градове в областа. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 5 (пет) години.

3. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 16.03.2018 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

4. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса:

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 23.03.2018 година. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция” на лица с онкологични заболявания и адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик. Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 30.03.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.