Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства”- гр. Пазарджик

789

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА,  кметът на Община Пазарджик със Заповед № 976/03.05.2018 ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства”- гр. Пазарджик,  като делегирана от държавата дейност, както следва:

1. Условия за участие и изисквания към кандидатите.

В конкурса могат да участват: Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ. Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство. Допуска се участие на сдружение от лица български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ и Чуждестранни физически или юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, или от други държави – страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, регистрирани като търговци съгласно националното си законодателство, като задължително се посочва водещата организация.

В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства”. В конкурса не може да участва кандидат, който: е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност; се намира в ликвидация; е лишен от право да упражнява търговска дейност; има парични задължения към общината; към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

2. Характеристики и специфика на предоставяната социална услуга.

„Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства” е социална услуга от резидентен тип, насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Услугата предоставя място за живот в среда, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот, задоволява потребностите от уединение и дава възможност за създаване и поддържане на социални контакти. Капацитетът на социалната услуга е 15 места. В ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства се предоставя комплекс от услуги, социални, здравни, образователни и други,  съобразени със специфичните потребности на потребителя. Социалната услуга е делегирана от държавата дейност. В ЦНСТ ще се настаняват лица с психични разстройства от гр. Пазарджик и прилежащите села в общината. Договорът за възлагане на услугата ще се сключи за срок от 5 (пет) години.

Целева група: пълнолетни лица с психични разстройства от гр. Пазарджик и прилежащите села към общината, изведени от институции, самотноживеещи и лица в риск.

3. Конкурсна документация.

Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 22.06.2018 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

4. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса.

Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 03.07.2018 година. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) с надпис:  

  • до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за БМ „ОСДУ” при Община Пазарджик;
  • “Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства”.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 05.07.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.