Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа”, делегирана от държавата дейност в гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов” № 14.

200

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37 и чл. 38 ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 2292/ 02.10.2018 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа”, делегирана от държавата дейност  в  гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов” № 14.

          1. Условия за участие: В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа” и имат издаден валиден лиценз от председателя на Държавна агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите: опит в управлението на социални услуги; наличие на работен капацитет (персонал – брой, квалификация), съгласно нормативните изисквания; наличие на организационен капацитет; 

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

”Дневен център за деца и младежи  с увреждания - седмична грижа” (ДЦДМУ) е социална  услуга, която се предоставя в общността, делегирана от държавата дейност. ДЦДМУ е форма за подкрепа на деца и младежи с увреждания, в която се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организиране на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. Целева група: деца и младежи с увреждания.  Максималният капацитет на ДЦДМУ е 50 места. Числеността на персонала е определена съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ДЦДМУ- седмична грижа.

4. Конкурсната документация на стойност 20,00 лева с включен ДДС, съгласно чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, най-късно до 09.11.2018 г. включително,  в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. ”България” №  2.

5. Краен срок и място за подаване на документите. Дата и час на провеждане на конкурса: Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17:00 часа  на 20.11.2018 г., в запечатан непрозрачен плик.  Документите се подават лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, надписано: “Оферта за предоставяне на социална услуга – Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа”, адресирано до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Бюджетно мероприятие „Общински социални дейности и услуги” при Община Пазарджик.Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 22.11.2018 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2 (Стъклена зала).

 

Допълнителна информация на тел. 034/402-352, ет. 8, стая 807.