Обяви и съобщения

назад

Обявление относно КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата” за деца в риск от 7-14 год. в гр. Пазарджик, кв. „Изток”, ул. „Преспа“ № 75

492

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед № 612 от 21.03.2023 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик, чл. 64 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услугии чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата” за деца в риск от  7-14 год. в гр. Пазарджик, кв. „Изток”, ул. „Преспа“ № 75.

В конкурса могат да участват: 1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ. 2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Допуска се участие на Сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в Сдружението. Когато кандидатстващата организация е Консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума. 4. Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да имат Лицензи за основните дейности, изпълнявани от ЦРДУ, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.

- Капацитетът на социалната услуга е 30 места, числеността на персонала се определя, съгласно „Методика за определяне на длъжностите за персонал“ в ЦРДУ.

- Целевата група включва деца от 7-14 години от следните рискови групи: социално слаби семейства, етнически малцинства  и  деца, които живеят на улицата,  въвлечени в тежка форма на труд, отпаднали от училище и др.

- Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от 01.06.2023 г.

Бюджетът на социалната услуга ЦРДУ се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности.

Необходими документи за участие в конкурса - съгласно т. 4 от Заповед № 612/21.03.2023 г. от задължителната конкурсна документация.

Конкурсът ще се проведе на 11.05.2023 г.часа от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 21.04.2023 г. в „Център за информация и обслужване на гражданите“, гише „Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България”  №  2. Конкурсната документация е на стойност 20 лв. с включен ДДС, на основание чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните цени на услугите на територията на общината.

              Краен срок за подаване на конкурсната документация е до 17:00 часа на 05.05.2023 г. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга „Център за работа с деца на улицата”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности“ при Община Пазарджик. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Документи, подадени след 05.05.2023 г. не се приемат.

              За допълнителна информация – г-жа Атанаска Демирлиева, Община Пазарджик, стая №  904, тел. 034 402 298.