Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга „Център за обществена подкрепа” и „Звено майка и бебе“- гр. Пазарджик, ул .Александър Стамболийски „ № 48

676

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.64 от Закона за социалните услуги, във връзка чл. 91, ал. 2 от Правилника за  неговото прилагане и издадена Заповед № 1018/16.05.2024г. на Кмет на Община Пазарджик ОБЯВЯВАМ КОНКУРС За възлагане предоставянето на социална услуга „Център за обществена подкрепа” и „Звено майка и бебе“- гр. Пазарджик, ул .Александър Стамболийски „ № 48.

 Условия за участие и изисквания към кандидатите :В конкурса могат да участват:Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица.; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.; Допуска се участие на Сдружение от лица, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в Сдружението. Когато кандидатстващата организация е Консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума. ; Кандидатите трябва да имат Лиценз за основните дейности,  , издаден от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.     В конкурса не може да участва кандидат:  Който е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност; Който се намира в ликвидация;Който е лишен от право да упражнява дейността; Който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията,  Има парични задължения  към община Пазарджик. Който няма издаден лиценз за предоставяне на социалната услуга за всяка основна дейност, изпълнявана от ЦОП и ЗМБ;Чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6, при условията на чл. 148, ал. 4; Чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ; Осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите,  за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран          

Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:  На основание чл. 64, ал.2, т.2 от ЗСУ материалната база, обзавеждането и оборудването, които се изискват за предоставяне на услугата-ЦОП и ЗМБ, са осигурени от общината, а именно в сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски“ № 48“ Социалните услуги ЦОП и ЗМБ са делегирани от държавата дейност, представляваща комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с капацитет- ЦОП с 84 места и ЗМБ с 6 места.  Целева група за  ЦОП са: деца от 0-18 години в риск и техните семейства. Целева група за ЗМБ са: майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в спец. институция; подложени на насилие; в процес на възстановяване на семейните връзки  (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие); бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето.

 Финансиране и начин на предоставяне на средствата за ЦОП и ЗМБ: Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Срокът на финансиране е в рамките на срока на сключения договор с община Пазарджик . Договорът за възлагане на услугата е за срок от 5 (пет) г., считано от дата на подписване. Общ размер на финансирането за социалната услуга ЦОП е  7 802 лв./седем хиляди осемстотин и два лева, на едно лице за една година.

 Общ размер на финансиране в социална услуга Звено „Майка и бебе“ е   20 141 лв./двадесет хиляди сто четиридесет и един лв., на едно лице за една година.        

 Дата, час и начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на 05.07.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертен съвет. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 03.07.2024 г.

Начин на оценяване:Критерии за оценяване по методика – Приложение № 8 към конкурсната документация. Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии: Максималният брой точки, който може да събере всеки от кандидатите е  100 (сто).   

 Конкурсна документация  и срок за закупуване: Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 01.07.202 4г. в „Център за информация и обслужване на гражданите“, гише „Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №  2.

 За допълнителна информация –  тел.034 402 298, стая № 904 в сградата на община Пазарджик.