Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за възлагане предоставянето на социална услуга „Домашен социален патронаж” гр. Пазарджик

308

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание 64 от Закона за социалните услуги, във връзка чл. 91, ал. 2 от Правилника за  неговото прилагане и издадена Заповед № 934/08.05.2024г. на Кмет на Община  Пазарджик

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

  За възлагане предоставянето на социална услуга „Домашен социален патронаж” гр. Пазарджик..

 Условия за участие и изисквания към кандидатите :

В конкурса могат да участват:

Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица.; физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.; Допуска се участие на Сдружение от лица, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в Сдружението. Когато кандидатстващата организация е Консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума. ; Кандидатите трябва да имат Лиценз за основните дейности, изпълнявани от Домашен социален патронаж, издаден от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.

    В конкурса не може да участва кандидат:  

Който е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност; Който се намира в ликвидация; Който е лишен от право да упражнява дейността; Който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията,  Има парични задължения  към община Пазарджик. Който няма издаден лиценз за предоставяне на социалната услуга за всяка основна дейност, изпълнявана от ДСП; Чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6, при условията на чл. 148, ал. 4; Чийто лиценз е бил отнеман на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ; Осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите,  за юридическите лица, това изискване се отнася за всички членове на управителните и контролните им органи, освен ако не е реабилитиран

 Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

 На основание чл. 64, ал.2, т.2 от ЗСУ материалната база, обзавеждането и оборудването, които се изискват за предоставяне на услугата- ДСП, са осигурени от общината, а именно в сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул.“Рила“ в поземлен имот с идентификатор 55155.502.653, актуван с Акт за публична общинска собственост № 519/05.07.2001г., вписан в дв. вх. рег. № 268/31.01.2002г., том І, № 83 при Агенция по вписванията- Служба по вписванията – гр. Пазарджик.

Капацитетът на социалната услуга е  до 600 бр. / шестстотин броя/ потребители и услугата се предоставя по настоящия им адрес. Потребителите са от гр. Пазарджик и населените места в рамките на общината. Домашен социален патронаж предоставя комплекс от услуги в обичайната домашна среда, насочени към задоволяване на ежедневните потребности, социална работа и консултации на потребителите от община Пазарджик, свързани със задоволяване на индивидуалните нужди.

  Целевата група и правоимащите лица на „ДСП” :Лица навършили пенсионна възраст, които не могат сами да организират своя бит; Лица с увреждания с определен процент работоспособност или трайно изгубена работоспособност, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК; Ветерани от войната, военноинвалиди и военнопострадали.

 

 Финансиране и начин на предоставяне на средствата за ДСП

Средствата за финансиране на Социалната услуга „ДСП” са от бюджета на Община Пазарджик. Единния разходен стандарт за месечна издръжка на едно лице- потребител е 221,42 лева/ двеста двадесет и един лев и четиридесет и две стотинки/, съгласно  Решение № 4/25.01.2024 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик. 

 Договорът за възлагане на услугата е за срок от 3 (три) години, считано от неговото сключване.

 

          

 Дата, час и начин на провеждане на конкурса:

 Конкурсът ще се проведе на 02.07.2024 г. от 11:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертен съвет. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 28.06.2024 г.

Начин на оценяване

Критерии за оценяване по методика – Приложение № 8 към конкурсната документация. Кандидатите ще бъдат оценявани на база следните критерии: Максималният брой точки, който може да събере всеки от кандидатите е  100 (сто). 

 

 Конкурсна документация  и срок за закупуване:

 Конкурсната документация се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 25.06.2024г. в „Център за информация и обслужване на гражданите“, гише „Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №  2.

 За допълнителна информация –  тел.034 402 298, стая № 904 в сградата на община Пазарджик.