Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за предоставяне на социалните услуги - „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“, гр. Пазарджик

145

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 На основание чл. 64, ал.1, във връзка с чл. 72, ал.2  от  Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за неговото прилагане и чл. 44, ал.1, т.8, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със Заповед № 1401 от 12.07.2021 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик,

ОБЯВЯВА

 КОНКУРС за предоставяне на социалните услуги - „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“, гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 91.

  І. Условия за участие. В конкурса могат да участват:

1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ;

2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалните услуги -„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“.

3. Допуска се участие на сдружение от лицата по т.1 и т.2, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

4. Кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да имат издаден Лиценз/Удостоверение от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги за доставчик на социалните услуги - „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“

         5. В конкурса не може да участва кандидат, който:

 • е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • се намира в ликвидация;
 • е лишен от право да упражнява дейността;
 • има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик;
 • не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги - „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“, или е с отнет лиценз;
 • няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;
 • няма издаден лиценз за предоставяне на социалните услуги;
 • е бил с отнеман лиценз на основание чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6, при условията на чл. 148, ал. 4, или на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

     

 II. Характеристики и специфика на предоставените социални услуги.

2.1.Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” (ДЦПЛУ) е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в която се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време.

ДЦПЛУ предоставя на лицата с увреждания комплекс от социални услуги, гарантиращи цялостно обслужване на потребителите, оказване на съдействие и задоволяване на ежедневните потребности, организация на свободното време.
Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

            Дневният  център за пълнолетни с увреждания е със следните натурални показатели: капацитет 40 места; персонал – съгласно Методика за определяне на  длъжностите на МТСП.

        

            2.2. „Защитено жилище за лица с физически увреждания” (ЗЖЛФУ) е социална услуга за пълнолетни лица с физически увреждания с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%, които подпомагани от специалисти, водят относително самостоятелен начин на живот в среда, близка до семейната. „Физическо увреждане" е частична или пълна загуба на фина или груба двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. Нарушаването на двигателната способност следва да е удостоверено с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

            ЗЖЛФУ е със следните натурални показатели: капацитет – 8 места; персонал– съгласно Методика за определяне на  длъжностите на МТСП.

         

            2.3. „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост“ (ЗЖЛУИ) е социална услуга в общността от резидентен тип, в която потребителите – пълнолетни лица с умствена изостаналост с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%  (притежаващи ЕР на ТЕЛК), различни по възраст и пол, водят относително независим начин на живот, подпомагани от професионалисти, в среда – близка до семейната. Защитените жилища създават условия за социална интеграция и пълноценен живот на лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции.

            ЗЖЛУИ със следните натурални показатели: капацитет – 8 места; персонал – съгласно Методика за определяне на  длъжностите  на МТСП.

            Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалните услуги - „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“ за срок от 5 (пет)  години, считано от 01.10.2021 г.

            Предлаганите  социални услуги трябва да отговарят на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

            ІІІ. Финансиране и срок за предоставяне на средствата. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно предоставената субсидия от Републиканския бюджет, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година. Непредвиждането и/или непредоставянето на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност.

   Размерът на бюджета ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Мнистерски съвет. При промяна на капацитета водеща до промяна на сумата за издръжка, същата се корегира с анекс към договора.

   ІV. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Копие от съдебно решение за регистрация - заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 2. Лиценз/Удостоверение за социалните  услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“ и– копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 3. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено до 45 дни преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 4. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация и не е в производство по ликвидация - оригинал; 5. Документ за идентификация по регистър БУЛСТАТ или единен идентификационен код ЕИК – заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 6. Декларация за наличие или липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; 7. Оригинал или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт (при явяване на упълномощено лице за кандидата);  8. Фактура за закупена конкурсна документация – оригинал или копие заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 9. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите; 10. Програма за управление, предоставяне и качество на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“.  Програмата се изготвя за пет- годишен период. Програмата е неразделна част от Договора за възлагане на услугата и обвързва кандидата със спечелването на конкурса. Участниците прилагат и финансово предложение по приложен образец; 11. Доказателства за професионалната репутация на кандидата – референции; 12. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година – заверени лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 13. Договор за възлагане на социални услуги (проект) - парафиран на всяка страница.

            •     Не се допуска до участие в конкурса кандидат:

 • който не е представил който и да е от документите, описани в т.ІV;
 • за който се установи наличие на публични задължения по т. ІV.6;
 • за който се установи, че  лицето, което го представлява е осъждано за престъпление от общ характер, а за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните му органи.

   V. Дата час и начин на провеждане на конкурса:

            1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пазарджик на 02.09.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертен съвет.

            2. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в присъствието на представител на кандидатите.

            3. В 14-дневен срок комисията разглежда представените документи, оценява кандидатите, изготвя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса по критерии определени в Заповед №1401/12.07.2021 г. на Кмета на Община Пазарджик.

   VІ. Краен срок и място за подаване на документите .

            1. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17.00 часа на 30.08.2021 г.

   2. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социалните услуги в общността „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, „Защитено жилище на лица с умствена изостаналост“ и „Защитено жилище на лица с физически увреждания“ –  адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

            3. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща.

            4. Документи, подадени след срока по т. VІ.1 не се приемат.

   VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация.

            1. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най–късно до 16.08.2021 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

            2. Конкурсната документация се състои от Заповед на кмета на Общината за обявяване на конкурса, Формуляр на Програма за управление, предоставяне и качество на социалната услуга, Формуляр на бюджет, Договор-проект и образец на Декларация за наличие или липса на публични задължения.

            3. Конкурсната документация е на стойност 20 лева с включен ДДС,  на основание чл.53, т.36 от Наредбата за определянето н администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на територията на Общината.

   Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със Заповед на кмета на Общината на 02.09.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, Зала на Експертния съвет.

За допълнителна информация – г-жа Атанаска Демирлиева, Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.