Обяви и съобщения

назад

Обявление относно КОНКУРС за предоставяне на социалната услуга - „Център за настаняване от семеен тип “ (ЦНСТ) за лица с умствена изостаналост в с. Хаджиево, общ. Пазарджик

329

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 На основание чл. 64, ал.1, във връзка с чл. 72, ал.2  от  Закона за социалните услуги, чл. 91, ал 1 от Правилника за неговото прилагане и чл. 44, ал.2, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация със своя Заповед № 30 от 11.01.2022 г. Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик,

ОБЯВЯВА

 КОНКУРС за предоставяне на социалната услуга - „Център за настаняване от семеен тип “  (ЦНСТ) за лица с умствена изостаналост в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

І. Условия за участие. В конкурса могат да участват: 1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2. Физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга ЦНСТ за лица с умствена изостаналост. 3. Допуска се участие на сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

ІІ. Изисквания към кандидатите: 1. Кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да имат издаден Лиценз/Удостоверение от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги за доставчик на социалната услуга – ЦНСТ  за лица с умствена изостаналост.2. В конкурса не може да участва кандидат:

- който е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;

-който се намира в ликвидация;

-който е лишен от право да упражнява дейността;

-който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик.

-не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за пълнолетни лица с умствена изостаналост, или е с отнет лиценз.

-няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;

-който няма издаден лиценз за предоставяне на социалните услуги;

-чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 или на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

ІII. Характеристики и специфика на предоставяната социална услуга.

3.1. Център за настаняване от семеен тип е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното развитие на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Социалната услуга ЦНСТ е делегирана от държавата дейност и се предоставя в среда близка до семейната. 3.2. Целева група: мъже и жени над 18 години с умствена изостаналост, изведени от институции, самотноживеещи и лица в риск на които трябва да бъде осигурена включваща, преодоляваща и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните им потребности. 3.3. Максималният капацитет на Центъра е 10 места, численост на персонала определена съгласно Методика за длъжности за изпълнение на стандартите и критерии за персонала в ЦНСТ. 3.4. Насочването за ползване на социалната услуга   ЦНСТ се извършва от Дирекция ”Социално подпомагане”, когато лицето е поставено под запрещение  и от Кмета на Общината когато лицето не е поставено под запрещение. 3.5. Предлаганата социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.3.6. Договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 5 (пет) години, считано 01.04.2022 г.

ІV. Конкурсната документация на стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, най-късно до най-късно до 21.02.2022 г. от „Център за информация и обслужване на гражданите“, гише „Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №  2.

V. Краен срок за подаване на документите за участие.1. до 17.00 ч. на 08.03.2022 г. 2. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка), надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик. 3. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща.

Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пазарджик на 10.03.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертен съвет.

За допълнителна информация – г-жа Стефка Кадийска, Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.