Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания“ в гр. Пазарджик

570

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание Заповед № 396 от 23.02.2023 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик, чл. 64, ал.1 от Закона за социалните услуги, във връзка с чл. 91, ал. 2 от Правилника за неговото прилагане,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни  лица с онкологични заболявания“ в гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 16.

І. Условия за участие. В конкурса могат да участват: 1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2.физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания“. 3. Допуска се участие на сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

1.4. Кандидатите пот.1.1 и т.1.2 трябва да имат издаден Лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалната услуга „ЦСРИ за пълнолетни лица с онкологични заболявания.

В зависимост от основните групи извършвани дейности, кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да имат издадени лицензии от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги за съответните социални услуги: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; общностна работа; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения.

1.5. В конкурса не може да участва кандидат:

  • който е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;
  • който се намира в ликвидация;
  • който е лишен от право да упражнява дейността;
  • който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик.
  • не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания“  или е с отнет лиценз.
  • няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;
  • който няма издаден лиценз за предоставяне на социалната услуга;
  • чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 или на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

           

ІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга.

„Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) за пълнолетни лица с онкологични заболявания е социална услуга, която се предоставя на пълнолетни лица с диагностицирано онкологично заболяване с цел подкрепа на личността, поддържане и придобиване на нови умения и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Социалната услуга предоставя информиране, консултиране, разнообразни терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, подкрепа, обучение за реализиране на социални права, придобиване на знания и умения на потребителя, преодоляване на последиците от болестта и подобряване качеството на живот.

ЦСРИ за пълнолетни лица с онкологични заболявания е със следните натурални показатели: Капацитетът на социалната услуга е 30 места, численост на персонала съгласно Методиката за длъжности на МТСП. Целевата група за предоставяне на социалната услуга са пълнолетни лица с онкологични заболявания. Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с онкологични заболявания за срок от 5 (пет)  години, считано от 01.05.2023 г.            Предлаганата социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

ІІІ. Финансиране и срок за предоставяне на средствата. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно предоставената субсидия от Републиканския бюджет, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година. Не предвиждането и/или не предоставянето на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания“, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност.

Размерът на бюджета за 2023 г. и следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Мнистерски съвет. При промяна на капацитета водеща до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира с анекс към договора.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Копие от съдебно решение за регистрация на кандидата- заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала.2. Лиценз за регистрация на социалната услуга ЦСРИ за пълнолетни лица – копие, заверено лично от кандидата с три имена, подпис и вярно с оригинала. 3. Лицензии за съответните предоставяни социални услуги: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; общностна работа; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения. 4. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено до 45 дни преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 5. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация и не е в производство по ликвидация – оригинал. 6. Документ за идентификация по регистър БУЛСТАТ или единен идентификационен код ЕИК – заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 7. Декларация за наличие или липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК. 8. Оригинал или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт (при явяване на упълномощено лице за кандидата). 9. Фактура за закупена конкурсна документация – оригинал или копие заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 10. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите. 11. Програма за управление и развитие на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция  за пълнолетни лица с онкологични заболявания“, която включва и качеството на предоставяне на услугите съгласно Наредбата за качеството на социалните услуги. Програмата се изготвя за петгодишен период. Програмата е неразделна част от Договора за възлагане на услугата и обвързва кандидата със спечелването на конкурса. Участниците прилагат и финансово предложение по приложен образец. 12. Доказателства за професионалната репутация на кандидата – референции. 13. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година – заверени лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 14. Договор за възлагане на социални услуги – проект, парафиран на всяка страница. 15. Декларация за допустимост по чл. 64, ал.2, т. 4 и т. 5 от ЗСУ. Не се допуска до участие в конкурса кандидат, непредставил който и да е от документите, описани в т.ІV.

V. Дата час и начин на провеждане на конкурса: 1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пазарджик на 11.04.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

2. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в присъствието на представител на кандидатите.

3. В 14-дневен срок комисията разглежда представените документи, оценява кандидатите, изготвя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса по критерии определени със заповед на Кмета на Община Пазарджик.

VІ. Краен срок и място за подаване на документите.1. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 07.04.2023 г. 2. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка), надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица с онкологични заболявания“, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик. 3. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. 4. Документи, подадени след срока по т. VІ.1 не се приемат.

VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация.1. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най –късно до 31.03.2023 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик, на адрес :гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2. 2. Конкурсната документация се състои от: Заповед на кмета на Общината за обявяване на конкурса; Формуляр на Техническо предложение на Програма за управление, предоставяне и качество на социалната услуга; Формуляр на бюджет; Договор-проект и образец на Декларация за наличие или липса на публични задължения. 3. Конкурсната документация е на стойност 20 лева с включен ДДС,  на основание чл.53, т.36 от Наредбата за определянето н администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на територията на Общината.

За допълнителна информация – г-жа Атанаска Демирлиева, Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.