Обяви и съобщения

назад

Обявление относно конкурс за предоставяне на социална услуга „Център за работа с деца на улицата” за деца в риск от 8-14 год. в с. Алеко Константиново (извън регулация) общ. Пазарджик

801

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание Заповед №335/21.02.2024 г. г. на Петър Куленски – Кмет на Община  Пазарджик, чл. 64 от Закона за социалните услуги, чл. 91, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социална услуга „Център за работа с деца на улицата” за деца в риск от  8-14 год. в с. Алеко Константиново (извън регулация) общ. Пазарджик.

В конкурса могат да участват: 1. Български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ. 2. Физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 3. Допуска се участие на Сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в Сдружението. Когато кандидатстващата организация е Консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в Консорциума. 4. Кандидатите по т.1.1 и т.1.2 трябва да имат Лицензи за основните дейности, изпълнявани от ЦРДУ, издадени от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги.

  • Капацитетът на социалната услуга е 30 места, числеността на персонала се определя, съгласно  Наредба за качеството на социалните услуги,  приета с ПМС № 135 от 22.06.2022 г., обн., ДВ, бр. 48 от 28.06.2022 г.
  • Целевата група включва деца от 8-14 години от следните рискови групи: социално слаби семейства, етнически малцинства  и  деца, които живеят на улицата,  въвлечени в тежка форма на труд, отпаднали от училище и др.

Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години.

Бюджетът на социалната услуга ЦРДУ се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности.

Необходими документи за участие в конкурса - съгласно т. 4 от Заповед №335/21.02.2024 г. от задължителната конкурсна документация.

 

Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината на 10.04.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

 

Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, най-късно до 29.03.2024 г. в „Център за информация и обслужване на гражданите“, гише „Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България”  №  2.

Конкурсната документация е на стойност 20 лв. с включен ДДС, на основание чл. 53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните цени на услугите на територията на общината.

Краен срок за подаване на конкурсната документация за участие е: до 17:00 часа на 08.04.2024г. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга „Център за работа с деца на улицата”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности“ при Община Пазарджик. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща. Документи, подадени след 08.04.2024 г. не се приемат.

 

За допълнителна информация – Община Пазарджик, стая №  807 и 911, тел. 034/402 352 и 034/402 309.