Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения, захранващи имоти със сменено предназначение в местността „Атчаир”, гр.Пазарджик.

510

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения, захранващи имоти със сменено предназначение в местността „Атчаир”,   гр.Пазарджик.

Трасето на разпределителния газопровод с обща дължина от 118.5м започва от съществуващ газопровод в имот с идентификатор 55155.12.85 – за селскостопански, горски и ведомствен път, насочва се на изток и след около 70м. чупи на север, като след около 6м. достига южната граница на имот с идентификатор 55155.12.179 по КККР на гр. Пазарджик, откъдето се захранват група имоти със сменено предназначение в местност „Атчаир” землище Пазарджик.

Към съществуващия разпределителен газопровод се включват газопроводни отклонения; в посока юг – до имот с идентификатор 55155.12.112 пресичайки имот с идентификатор 55155.12.86 – напоителен канал общинска собственост и в посока север – до  границите на имоти с идентификатори : 55155.12.145, 55155.12.154 и 55155.12.5 по КККР на гр.Пазарджик, местност „Атчаир” землище Пазарджик, които ще бъдат захранени съгласно изчертаното с червено проектно трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 71/01.09.2017 г. на Държавен вестник.