Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.31 в местност „Азмъка”, землище на с. Драгор.

349

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 44-С-456 / 02.08.2018г.

      Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.31 в местност „Азмъка”, землище на с. Драгор.

 

            На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в стая 504, ет.5, от 10.00-12.30ч.  и 14.00-15.00 ч. в Община Пазарджик, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.

 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК