Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 65468.166.15 по КККР, местност „Крушата” в землището на с.Сбор

237

ОБЯВЛЕНИЕ

18-00-852 / 30.10.2019г.

 

           Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 65468.166.15 по КККР, местност „Крушата” в землището на с. Сбор.  

           На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запазнаете с проекта в стая 502, ет.5 на Общината от 10.00 до 12.30 часа  и от 15.30 до 17.00  часа, както и да направите писменни предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и териториално устройство” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.

 

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК