Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен Проект за ПУП - Изменение на план за регулация за квартали 170, 171,172 и 169, по плана на с. Мало Конаре

667

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Пазарджик, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен Проект за ПУП - Изменение на план за регулация за квартали 170, 171,172 и 169, по плана на с. Мало Конаре, с който за сметка на десет общински УПИ в кв.172, от УПИ I-СНС до УПИ IХ-СНС вкл., се проектират седем нови УПИ, с отреждания за съответните имоти от кадастралната карта, съответно УПИ I-502, УПИ II-501, УПИ III-516, УПИ IV-515, УПИ V-514 и УПИ VI-513 и УПИ VII-511; променя се конфигурацията на улично-регулационните линии на улиците, между квартали 172, 171, 170 и 169, съответно улица с о.т. о.т.388-505, улица с о.т. о.т. 87-506 и улица с о.т. о.т.   384-507, както и улично-регулационните линии, към улици с о.т.о.т.384-520 и с о.т.о.т.507-502, разположени западно и източно от кварталите, при запазване на профила им.

Проектът е изложен в стая 508, етаж 5 в сградата на Община Пазарджик.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта, в едномесечен срок, от датата на публикуване на обявлението в Държавен вестник.

Обявлението е обнародвано в брой 56 от 06.07.2021г. на Държавен вестник.