Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-15, За производствена дейност и поземлен имот с идентификатор 46749.138.14, местност „Капаница” в землището на с.Мало Конаре.

327

ОБЯВЛЕНИЕ

№18-00-3170/08.10.2018г.

 

           Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-15, За производствена дейност и поземлен имот с идентификатор 46749.138.14, местност „Капаница” в землището на с.Мало Конаре.

           На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запознаете с проекта в стая 504-V етаж, от 10.00-12.30ч.  и 14.00-15.00  часа в Община Пазарджик, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по  него до Дирекция „Архитектура” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК