Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 32010.36.35, местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.

141

ОБЯВЛЕНИЕ

№18-00-1517 / 04.09.2018г.

 

           Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 32010.36.35, местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.

 

           На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запазнаете с проекта в Община Пазарджик - стая 504, ет.5, от 10.00 до 12.30 часа  и от 15.30 до 17.00 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и териториално устройство” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.