Обяви и съобщения

назад

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.31, местност „Азмъка”, землище на с.Драгор.

153

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 44-С-456 / 12.10.2018г.

         Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура и ТУ" обявява на заинтересованите собственици, че със Заповед №119 от 11.10.2018г. на Кмета на Общината е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.2.31, местност „Азмъка”, землище на с.Драгор.

           На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в  Община Пазарджик - ет. 5, стая 504, от 10.00-12.00 часа и от 14.30-16.30 часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения до Административен съд-Пазарджик, чрез Дирекция „Архитектура и ТУ” в 14-дневен срок от получаване на обявлението.