Обяви и съобщения

назад

Обявление относно изготвен проект за изменение на плана за регулация за УПИ III-За жилищно строителство, засягащо имот с идентификатор 55155.502.9626 и част от имот с идентификатор 55155.502.1356 в кв. 425 по плана на гр.Пазарджик.

304

ОБЯВЛЕНИE

№ 1 / 03.01.2019г.

         Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересованите собственици, че е изготвен проект за изменение на плана за регулация за УПИ III-За жилищно строителство, засягащо имот с идентификатор 55155.502.9626 и част от имот с идентификатор 55155.502.1356 в кв. 425 по плана на гр.Пазарджик.

           На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запазнаете с проекта в стая 504, ет.5 на Общината от 10.00 до 12.30 часа  и от 15.30 до 17.00  часа, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и териториално устройство” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.