Обяви и съобщения

назад

Обявление относно допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-39 /поземлен имот с идентификатор 55155.505.39 по КККР/ в кв.453 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик

690

ОБЯВЛЕНИЕ

УТ-3503/25.10.2023г.

Община Пазарджик, Дирекция „Архитектура и териториално устройство”, обявява на заинтересуваните собственици, че със Заповед на кмета на Община Пазарджик, издадена по реда на чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ, въз основа на становище на главния архитект на Община Пазарджик с №143/08.09.2023г. е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IV-39 /поземлен имот с идентификатор 55155.505.39 по КККР/ в кв.453 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.

На основание чл. 215, ал.1 от ЗУТ, можете да се запознаете със Заповедта в сградата на Община Пазарджик, ет.5, стая 504, както и да направите писмени предложения, искания или възражения по нея до Административен съд - Пазарджик, чрез Дирекция „АТУ”, в 14-дневен срок от получаване на обявлението.