Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Иван Манолов Карамарков, Манол Димитров Карамарков и Вангелина Иванова Карамаркова

87

Уведомление до  Иван Манолов Карамарков, Манол Димитров Карамарков и Вангелина Иванова Карамаркова за заличаване на адресни регистрации

Публикувано на:  07 февруари 2019 г.
Валидно до:         27 февруари 2019 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Иван Манолов Карамарков, Манол Димитров Карамарков и Вангелина Иванова Карамаркова, че на основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №193/04.02.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен  и настоящ адрес на посочените лица в град Пазарджик на ул. “Преспа” №65, ет. 7, ап. 45.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №193/04.02.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.