Обяви и съобщения

назад

Обявление - Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомява лицето Наташа Димитрова Димитрова

2054

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от  
Административнопроцесуалния кодекс
 
Уведомява лицето: НАТАША ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА,
                                  УЛ. “ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА” №5
                                  ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
                                  С. КОВАЧЕВО
                                        
 
Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-214/14.08.2014 г. от Нежбедин Лютви Рамадан, роден на    22.11.1991 г., постоянен адрес: с. Ковачево, община Септември, за припознаване на дъщеря й Узлем, родена в град Пазарджик на 27.06.2009 г.
          Лицето НАТАША ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението”, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.
При неявяване ще се счита, че Нежбедин Лютви Рамадан е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имената Узлем Нежбедин Рамадан.
 
 
 
22.08.2014 г.
гр. Пазарджик