Обяви и съобщения

назад

Обявление - Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомява лицето Мария Русанова Кирова

1852

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от  
Административнопроцесуалния кодекс
 
Уведомява лицето: МАРИЯ РУСАНОВА КИРОВА,
                                     УЛ. “БОР” №26
                                     ГР. ПЕЩЕРА
                                          
                                        
 
Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-216/15.08.2014г. от Живко Гълъбинов Гаджев, роден на    12.08.1995г., постоянен адрес: гр. Пещера, за припознаване на сина й Недялко, роден в град Пазарджик на 13.05.2012 г.
         Лицето МАРИЯ РУСАНОВА КИРОВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.
При неявяване ще се счита, че Живко Гълъбинов Гаджев е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имената Недялко Живков Гаджев.
 
 
 
29.08.2014 г.
гр. Пазарджик