Обяви и съобщения

назад

Обявление - Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомява лицето Елена Василева Василева

1865

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс
 
Уведомява лицето: ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА,
                                 ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
                                 С. ЗДРАВЕЦ
                                          
 
 
Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-207/08.08.2014 г. от Амед Шуров Чолаков, роден на 20.03.1951 г., постоянен адрес: с. Драгор, община Пазарджик, за припознаване на сестра й Тинка, родена в град Пазарджик.
         Лицето ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението”, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението, за потвърждаване или оспорване на припознаването.
При неявяване ще се счита, че Амед Шуров Чолаков е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имената Тинка Амедова Чолакова.
 
 
 
12.09.2014 г.
гр. Пазарджик