Обяви и съобщения

назад

Обявление - Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомява лицата Жана Златинова Гаджева, Анка Васкова Василева и Ангел Василев Василев

1844

ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от  
Административнопроцесуалния кодекс
 
Уведомява лицата: ЖАНА ЗЛАТИНОВА ГАДЖЕВА,
                                  АНКА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА,
                                  АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ                                            
                                  УЛ “СЛАВЕЙ” №2
                                   ГР. ПЕЩЕРА
 
Ненамерени на посочените от тях постоянни адреси, че в дирекция Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-207/08.08.2014 г. от Амед Шуров Чолаков, роден на 20.03.1951 г., постоянен адрес: с. Драгор, община Пазарджик, за припознаване на сестра им Тинка, родена в град Пазарджик на 01.01.2003 г.
Лицата: ЖАНА ЗЛАТИНОВА ГАДЖЕВА, АНКА ВАСКОВА ВАСИЛЕВА, АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ следва да се явят лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в Дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението, за потвърждаване или оспорване на припознаването.
При неявяване ще се счита, че Амед Шуров Чолаков е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имената Тинка Амедова Чолакова .
 
 
25.08.2014 г.
гр. Пазарджик