Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява: Малин Русков Тарлов, Антон Стоянов Шопов, Борислав Василев Даскалов, Фейзи Анелиев Митев, Денис Райков Минков, Михаил Спиридонов Вучев и Георги Михайлов

44

Уведомление до  лицата - Малин Русков Тарлов, Антон Стоянов Шопов, Борислав Василев Даскалов, Фейзи Анелиев Митев, Денис Райков Минков, Михаил Спиридонов Вучев и Георги Михайлов Иванов за заличаване на адресни регистрации


Публикувано на:  14 май 2019 г.
Валидно до:             04 юни 2019 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява лицата - Малин Русков Тарлов, Антон Стоянов Шопов, Борислав Василев Даскалов, Фейзи Анелиев Митев, Денис Райков Минков, Михаил Спиридонов Вучев и Георги Михайлов Иванов, че на основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №842/30.04.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации в град Пазарджик по настоящ адрес на посочените лица.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №842/30.04.2019 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.