Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицата Наско Спасов Тодоров и Маргарита Лукова Гушлекова

58

Уведомление до Наско Спасов Тодоров и Маргарита Лукова Гушлекова за заличаване на адресни регистрации

Публикувано на:  05 септември 2018 г.
Валидно до:          27 септември 2018 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Наско Спасов Тодоров и Маргарита Лукова Гушлекова, че на основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №2012/29.08.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации в град Пазарджик на       ул. “Чая” №2 по:

- постоянен и настоящ адрес на лицето Наско Спасов Тодоров,                    

- постоянен адрес на лицето Маргарита Лукова Гушлекова.                            

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №2012/29.08.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик,    бул. "България" №2.