Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява лицата Илия Величков Асенов, Страхил Величков Асенов, Юри Величков Асенов и Гюргена Найденова Атанасова

81

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицата: ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ,

                                          СТРАХИЛ ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ,

                                          ЮРИ ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ,

                                          ГЮРГЕНА НАЙДЕНОВА АТАНАСОВА,

                                          УЛ. “ШЕСТДЕСЕТ И ШЕСТА” №8

                                          С. ЧЕРНОГОРОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

                                                                                  

 

Ненамерени на посочения от тях постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление с вх. №01-03-278/09.10.2017 г. от Найден Иванов Атанасов, роден на      29.08.1955 г., постоянен адрес: с.Черногорово, община Пазарджик, за припознаване на брат им Груйчо Величков Асенов, роден на 17.06.1995 г. в град Пазарджик.

         Лицата ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ, СТРАХИЛ ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ, ЮРИ ВЕЛИЧКОВ АСЕНОВ, ГЮРГЕНА НАЙДЕНОВА АТАНАСОВА следва да се явят лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Найден Иванов Атанасов е баща на горепосоченото лице и същото ще носи името Груйчо Найденов Атанасов.

 

24.10.2017 г.

гр. Пазарджик