Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомява Еленка Николова Смиленова, Николай Владов Смиленов, Магдалена Иванова Поибренска и Владимир Николаев Смиленов

108

Уведомление до Еленка Николова Смиленова, Николай Владов Смиленов, Магдалена Иванова Поибренска и Владимир Николаев Смиленов за заличаване на адресни регистрации

Публикувано на:  29 ноември 2018 г.
Валидно до:          19 декември 2018 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Еленка Николова Смиленова, Николай Владов Смиленов, Магдалена Иванова Поибренска и Владимир Николаев Смиленов, че на основание чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №2723/20.11.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в град Пазарджик на ул. “Одрин” №75, вх. А, ет. 4, ап. 10.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №2723/20.11.2018 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, бул. "България" №2.