Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 18a, ал. 10 от Административно-процесуалния (АПК) кодекс уведомява Живка Шенкова Начева

91

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: ЖИВКА ШЕНКОВА НАЧЕВА,

                                          УЛ. “ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА” №1

                                          С. КОВАЧЕВО, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ           

          

 

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление от Радослав Александров Рангелов, роден на 27.06.1988 г., постоянен адрес: с. Огняново, община Пазарджик, ул. “Панайот Волов” №2, за припознаване на детето й Александър Живков Начев, роден на 14.07.2008 г. в град Пазарджик.

          Лицето ЖИВКА ШЕНКОВА НАЧЕВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Радослав Александров Рангелов е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имена Александър Радославов Рангелов.