Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 18a, ал. 10 от Административно-процесуалния (АПК) кодекс уведомява Рейхан Ахмед Асанова

72

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от   Административнопроцесуалния кодекс

 

Уведомява лицето: РЕЙХАН АХМЕД АСАНОВА,

                                          УЛ. “ЛОКОРСКА” №20

                                          ГР. СОФИЯ

      

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадена декларация от Ремзи Али Пазар, роден на 04.07.1997 г., постоянен адрес: с. Ковачево, община Септември, за припознаване на детето й: Айтен Рейхан Асанова, родена на 20.06.2018 г. в град Пазарджик.

          Лицето РЕЙХАН АХМЕД АСАНОВА  следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

           При неявяване ще се счита, че  Ремзи Али Пазар е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имена Айтен Ремзи Пазар.