Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 18a, ал. 10 от Административно-процесуалния (АПК) кодекс уведомява Наска Валериева Коцева

77

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс

Уведомява лицето: НАСКА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА,

                                          УЛ. “ЦАР САМУИЛ” №6

                                          ГР. СЕПТЕМВРИ       

                                                                               

Ненамерено на посочения от нея постоянен адрес, че в дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик е подадено заявление от Георги Сашов Коцев, роден на 07.08.1986 г., постоянен адрес: с. Юнаците, община Пазарджик, за припознаване на детето й: Сашо Насков Димитров, родено на 24.03.2011 г. в град Пазарджик.

         Лицето НАСКА ВАЛЕРИЕВА КОЦЕВА следва да се яви лично пред длъжностното лице по гражданското състояние в дирекция “Гражданска регистрация на населението” – гр. Пазарджик, в едномесечен срок от съобщаване на обявлението за потвърждаване или оспорване на припознаването.

При неявяване ще се счита, че Георги Сашов Коцев е баща на горепосоченото дете и същото ще носи имена Сашо Георгиев Коцев.