Обяви и съобщения

назад

Обявление: Община Пазарджик, на основание чл. 18a, ал. 10 от Административно-процесуалния (АПК) кодекс уведомява Ангел Илиев Ботев, Маргарита Атанасова Ботева, Илия Ангелов Ботев, Кристине Ангелова Янич и Данило Янич

58

Уведомление до Ангел Илиев Ботев, Маргарита Атанасова Ботева, Илия Ангелов Ботев, Кристине Ангелова Янич и Данило Янич за заличаване на адресни  регистрации

 

Публикувано на:   29 юли 2020 г.
Валидно до:          18 август 2020 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) уведомява Ангел Илиев Ботев, Маргарита Атанасова Ботева, Илия Ангелов Ботев, Кристине Ангелова Янич и Данило Янич, че във връзка с чл.99б, ал.3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е издадена Заповед №1521/28.07.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик за заличаване на адресните регистрации по постоянен/настоящ адрес на посочените лица в гр. Пазарджик на  ул. “Петър Бонев” №78, ет. 6, ап. 18.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд - Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от №1521/28.07.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Пазарджик, на адрес: град Пазарджик, бул. "България" №2.