Обяви и съобщения

назад

Обявление изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 15028.11.20, 15028.11.30, 15028.11.31 в местност „Шеолу” по КККР на землище на с. Главиница

410

ОБЯВЛЕНИЕ

№44-В-443/30.05.2018г.

 

           Община Пазарджик, Дирекция "Архитектура" обявява на заинтересуваните собственици, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлени имоти с идентификатори 15028.11.20, 15028.11.30, 15028.11.31 в местност „Шеолу” по КККР на землище на с. Главиница. 

           На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, можете да се запазнаете с проекта в стая 504 ет.5 на Общината от 10.00 до 12.30 часа  и от 15.30 до 17.00  часа, както и да направите писменни предложения, искания или възражения по него до Дирекция „Архитектура и териториално устройство” в 14 - дневен срок от получаване на обявлението.