Обяви и съобщения

назад

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩ СЕ С. СИНИТОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

236

  ОБЩИНА  ПАЗАРДЖИК

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72  от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ обособен самостоятелен обект, съставляващ помещение № 1 със застроена площ 23.48 кв.м. /двадесет и три цяло и четиридесет и осем стотни квадратни метра/ от едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ХХІІІ-кметство и поща в кв. 38 по действащия застроителен и регулационен план на с. Синитово, община Пазарджик, при граници на имота: север – УПИ ХХІІІ-кметство и поща, изток – УПИ ХХV-търговия и услуги, юг – УПИ ХХV-търговия и услуги, запад – помещение № 2, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3112/16.05.2013 г., вписан в дв.вх.рег.№ 4588/28.05.2013 г., том 17, № 46 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, с предназначение на имота: за склад, начална месечна наемна цена без ДДС: 15.00 лв. /петнадесет лева/ и срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

 

Търгът ще се проведе на 01.08.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 02.07.2018 г. до 30.07.2018 г. на място след заявка в Кметство Синитово, община Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 18.00 лв. /осемнадесет лева/ се внася до 16,30 часа на 31.07.2018 г. в касата на кметство Синитово, община Пазарджик.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 30.07.2018 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 31.07 .2018 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357