Обяви и съобщения

назад

Обява за продажба на движими вещи-частна общинска собственост

2080

       На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.46 ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,за предоставяне на управление,под наем и за разпореждане с имоти и вещи-собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА

      Продажба на движими вещи-частна общинска собственост,а именно:

 

             1.1 Каса метална              - 1бр -   50 лв за 1 брой

             1.2 Помпа 25ЕДВ7,5/3000   - 1бр -  200 лв за 1 брой

            

     В обявените начални цени е включен ДДС.

 

     Начална и крайна дата на продажбата 08.00ч на 28.02.2014г до 14.03.2014 г.

   Продажбата да се извърши при Петрунка Груева Христова – старши специалист отчетник в БМ”СУОПКД” – ул.”Градски пазар „№16 ,по реда на явилите се купувачи.

     Цената на продадените вещи се внася в касата на БМ”СУОПКД” –Община Пазарджик,ул.”Градски пазар” №16.

     Движимите вещи се намират в на БМ”СУОПКД” и се предават на купувача от Елена Симеонова Харизанова –„ Изпълнител-домакин” при БМ”СУОПКД”,след представяне на оригинал на платежния документ.