Обяви и съобщения

назад

Обява относно за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“ в гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 2

756

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 44, ал.1, т.8, във връзка. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 91, ал.2, във връзка. с чл. 64 от Закона за социалните услуги и Заповед № 1768 от 07.09.2022 г. на Тодор Попов – Кмет на Община  Пазарджик,

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“ в гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов“ № 2.

І. Условия за участие. В конкурса могат да участват: 1.български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително ЮЛНЦ; 2.физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са вписани в регистъра към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“. 3. Допуска се участие на сдружение от лица по т.1.1. и т.1.2. от настоящата заповед, като задължително се посочва водещата организация. В тези случаи се предоставя споразумение за сътрудничество с ясно разпределение на правата, отговорностите и задълженията на участващите в сдружението. Когато кандидатстващата организация е консорциум, на изискванията за участие трябва да отговаря водещата организация в консорциума.

1.4. Кандидатите по т. 1.1 и 1.2. трябва да имат издаден лиценз от изпълнителния директор на Агенцията за качество на социалните услуги за доставчик на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“.

1.5. В конкурса не може да участва кандидат:

 • който е обявен в несъстоятелност или в производство по обявяване в несъстоятелност;
 • който се намира в ликвидация;
 • който е лишен от право да упражнява дейността;
 • който има парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията, или към община Пазарджик.
 • не е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“  или е с отнет лиценз.
 • няма организационен опит, работен капацитет и подходяща квалификация на персонала;
 • който няма издаден лиценз за предоставяне на социалната услуга;
 • чийто лиценз е бил отнеман на основание: чл. 158, ал. 1, т. 1 – 6 при условията на чл. 148, ал. 4 или на основание чл. 158, ал. 1, т. 7 от ЗСУ.

          

ІІ. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга.

Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“ е почасова, общодостъпна социална услуга, която включва:

 •  Информиране и консултиране;
 •  Терапия и рехабилитация;
 •  Обучение за придобиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;

            ЦСРИ за пълнолетни лица със зрителни увреждания е със следните натурални показатели:

            Капацитетът на социалната услуга е 20 места, численост на персонала съгласно Методиката за длъжности на МТСП.  Изпълнителят – доставчик следва да предоставя социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“ за срок от 5 (пет)  години, считано от 01.12.2022 г.    до 01.12.2027 г.

Предлаганата социална услуга трябва да отговаря на изискванията на всички нормативни актове, методики и задължителни указания на компетентните органи, касаещи предоставянето на социални услуги, както и останалите релевантни международни и национални нормативни документи.

            ІІІ. Финансиране и срок за предоставяне на средствата. Бюджетът се формира на база установените в съответната финансова година стандарти за издръжка за делегирани от държавата дейности. Финансовото участие от страна на общината се изразява в предоставянето на парични средства от общинския бюджет съобразно предоставената субсидия от Републиканския бюджет, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната финансова година. Не предвиждането и/или не предоставянето на средства от държавния бюджет за съответната финансова година за издръжка на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“, като делегирана от държавата дейност, освобождава Общината от отговорност.

   Размерът на бюджета за м. декември 2022 г. и следващите години ще бъде в съответствие със стандартите за съответната година съгласно Решение на Мнистерски съвет. При промяна на капацитета водеща до промяна на сумата за издръжка, същата се коригира с анекс към договора.

ІV. Необходими документи за участие в конкурса: 1. Копие от съдебно решение за регистрация - заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 2. Удостоверение  за регистрация на социалната  услуга ЦСРИ за пълнолетни лица със зрителни увреждания – копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала. 3. Лиценз за предоставяне на социални услуги „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“ – копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 4. Съдебно удостоверение или съответен на него документ, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност или не е в производство за обявяване в несъстоятелност, издадено до 45 дни преди датата на провеждане на конкурса – оригинал или копие, заверено лично от кандидата с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 5. Удостоверение, че кандидатът не е обявен в ликвидация и не е в производство по ликвидация - оригинал; 6. Документ за идентификация по регистър БУЛСТАТ или единен идентификационен код ЕИК – заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 7. Декларация за наличие или липса на публични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; 8. Оригинал или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт (при явяване на упълномощено лице за кандидата); 9. Фактура за закупена конкурсна документация – оригинал или копие заверено лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 10. Списък на работния капацитет на кандидата и документи, удостоверяващи квалификацията на кадрите; 11. Програма за управление, предоставяне и качество на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“. Програмата се изготвя за пет-годишен период. Програмата е неразделна част от Договора за възлагане на услугата и обвързва кандидата със спечелването на конкурса. Участниците прилагат и финансово предложение по приложен образец; 12. Доказателства за професионалната репутация на кандидата – референции; 13. Копие от годишния счетоводен баланс и от отчета за приходите и разходите на кандидата за предходната година – заверени лично от кандидата, с трите имена, подпис и вярно с оригинала; 14. Договор за възлагане на социални услуги (проект) - парафиран на всяка страница.

•  Не се допуска до участие в конкурса кандидат, непредставил който и да е от документите, описани в т.ІV.

•  Не се допуска до участие в конкурса кандидат, за който се установи наличие на публични задължения по т. ІV.7.

•  Не се допуска до участие в конкурса кандидат, за който се установи, че  лицето, което го представлява е осъждано за престъпление от общ характер, а за юридическите лица това изискване се отнася за членовете на управителните му органи.

V. Дата час и начин на провеждане на конкурса:

1. Конкурсът ще се проведе от Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пазарджик на 08.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

2. Предложенията се отварят, разглеждат и оценяват по реда на тяхното постъпване в присъствието на представител на кандидатите.

3. В 14-дневен срок комисията разглежда представените документи, оценява кандидатите, изготвя протокол за своята работа и класира участниците в конкурса по критерии определени в заповед №1768/07.09.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик.

   VІ. Краен срок и място за подаване на документите.

1. Краен срок за подаване на документите за участие е до 17:00 ч. на 04.11.2022 г.

2. Всички изискуеми документи следва да се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан „Оферта за предоставяне на социална услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица със зрителни увреждания“, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция „Социални дейности” при Община Пазарджик.

3. Върху плика кандидатът посочва името си, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронна поща.

4. Документи, подадени след срока по т. VІ.1 не се приемат.

VІІ. Срок за закупуване на конкурсната документация.

1. Конкурсната документация може да се закупи всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа най–късно до 21.10.2022 г. в „Центъра за информация и обслужване на граждани“ на гише „Ксерокс“, в сградата на община Пазарджик, на адрес :гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2.

2. Конкурсната документация се състои от Заповед на кмета на Общината за обявяване на конкурса, Формуляр на Техническо предложение на Програма за управление, предоставяне и качество на социалната услуга, Формуляр на бюджет, Договор-проект и образец на Декларация за наличие или липса на публични задължения.

3. Конкурсната документация е на стойност 20 лева с включен ДДС,  на основание чл.53, т.36 от Наредбата за определянето н администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на територията на Общината.

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 08.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет. 2, зала на Експертния съвет.

За допълнителна информация – г-жа Атанаска Демирлиева, Община Пазарджик, стая 904, тел. 402-298.