Обяви и съобщения

назад

Обява относно публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от Общината недвижим имот, представляващ самостоятелен търговски обект в сграда с площ 404 кв.м., с административен адрес: гр. Пазарджик, пл. Константин Величков 1, етаж 1.

2660

О Б Я В А

                   

          Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, чл.2, ал.1, т. 3 от Наредба за търговене и конкурсите и във връзка с Решение № 161 от 26.07.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

          1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от Общината недвижим имот, представляващ самостоятелен търговски обект в сграда с площ 404 кв.м., с идентификатор 55155.503.374.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: за обществено хранене, ведно с припадащите се идеални части от сградата, като същия се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.374 (съставляващ УПИ І-374-за театър, в кв. 1272 по действащия регулационен план на район „Централен” – гр. Пазарджик) и с административен адрес: гр. Пазарджик, пл. Константин Величков 1, етаж 1. Търгът ще се проведе в сградата на община Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, бул. “България” № 2 на ет. 2, в „Заседателна зала”, от 11.00 часа на 21.09.2012 г. (35-тия ден от датата на обнародване на Решение № 161 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”).

           2. Начална тръжна цена – 327 000 (триста двадесет и седем хиляди) лева.

          3. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.

          4. Срокът за оглед на обекта е до 17.00 часа на 18.09.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение № 161 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”).

          5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) може да се закупи на гише „ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящо се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 10.09.2012 г. (20-тия ден от датата на обнародването на Решение № 161 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”). Цената на документацията е 500,00 (петстотин) лева, платими в брой.

          6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 ч. на 18.09.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение № 161 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”). Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на 13-я етаж в сградата на общинска администрация в гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

          7. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер 130 800 (сто и тридесет хиляди и осемстотин) лева, която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 18.09.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение № 161 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”).

          8. Решение № 161 от 26.07.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10 е обнародвано в ДВ бр. 63 от 17.08.2012 г.

          9. За справки – стая 406 и 411, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402220.