Обяви и съобщения

назад

Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик

654

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 46 ал.1, т.1 във връзка с ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, последно изм. с Решение №89/2022 г., Протокол №5 на Общински съвет гр. Пазарджик

 

ОБЯВЯВА

 

Продажба на стъклен и метален амбалаж в складовете на детските заведения на територията на Община Пазарджик. Списък на обявеният за продажба амбалаж, местонахождението и единичната цена е поставен на входа на административната сграда на Общината.

Заплащането на амбалажа да се извършва по банков път в сметката на община Пазарджик BG 51 UBBS 8002 3116 2514 10, код 44 40 00 ОББ - АД гр. Пазарджик.

Продажбата се извършва от материално-отговорните лица всеки работен ден от 9.00 до 14.00 часа до изчерпване на свободните количества, считано от 29.02.2024 г. до 29.07.2024 г. и се извършва по реда на явилите се купувачи.